beartas Aisíoc

Ceart chun cúlghairme

Tá ceart tarraingthe siar ceithre lá dhéag ag tomhaltóirí.

Ceart tarraingt siar
Tá sé de cheart agat d’ordú a tharraingt siar laistigh de choicís chun an conradh seo a chúlghairm gan cúiseanna a thabhairt. Is é seo a leanas an tréimhse chúlghairme ná ceithre lá dhéag ón lá a ghlac tú féin nó tríú páirtí seachas an t-iompróir a d'ainmnigh tú na hearraí deiridh.

Chun do cheart aistarraingthe a fheidhmiú, ní mór duit é a chur ar an eolas Artprinta GmbH i. G., Mitterstrasweg 23, 82064 Strasslach-Dingharting, An Ghearmáin, Ríomhphost: info @artprinta.com, Fón: +4915118360906 maidir le do chinneadh tarraingt siar ón gconradh seo trí dhearbhú soiléir (m.sh. litir, facs nó ríomhphost seolta tríd an bpost).

TABHAIR FAOI DEARA: NÁ SEOL D'ORDÚ AR AIS CHUIG ÁR SEOLADH GNÓ LE DO THOIL ÓN BHFUIL ACMHAINNÍ TRÁDÁLA INA BHFUIL ÁR nOIFIG GNÓ AGAINN. CUIREANN ÁR dTACAÍOCHT DO CHUSTAIMÉIRÍ SEOLADH TUAIRISCEÁN CUMARSÁIDE DUIT.

Chun an tréimhse chúlghairme a chomhlíonadh, is leor go seolann tú an fógra maidir le feidhmiú an chirt chun cúlghairm a dhéanamh roimh dhul in éag na tréimhse cúlghairme.

Iarmhairtí na cúlghairme

Má dhéanann tú an conradh seo a chúlghairm, aisíocfaimid gach íocaíocht a fuaireamar uait, lena n-áirítear na costais seachadta (cé is moite de na costais bhreise a eascraíonn as gur roghnaigh tú cineál seachadta eile seachas an ceann a thairgimid); Déanfaidh tú sinn a aisíoc láithreach agus ar a dhéanaí laistigh de cheithre lá dhéag ón lá a fuaireamar fógra go bhfuil an conradh seo á chúlghairm agat. Don íocaíocht seo bainfimid úsáid as an modh íocaíochta céanna agus a d'úsáid tú don bhunidirbheart, mura gcomhaontaíodh a mhalairt go sainráite leat; ní ghearrfar aon táille ort as an íocaíocht seo. D’fhéadfaimis diúltú d’aisíocaíocht go dtí go mbeidh na hearraí faighte ar ais againn nó go dtí go mbeidh sé cruthaithe agat go bhfuil na hearraí tugtha ar ais agat, cibé acu is luaithe.

Tabharfaidh tú na hearraí ar ais chuig nó tabharfaidh tú ar láimh iad Artprinta GmbH i. G., Mitterstrasweg 23, 82064 Strasslach-Dingharting, An Ghearmáin, Ríomhphost: info @artprinta.com, Fón: + 4915118360906 láithreach agus in aon chás tráth nach déanaí ná ceithre lá dhéag ón lá a chuirfidh tú in iúl dúinn go bhfuil an conradh seo á chúlghairm. Measfar an tréimhse a bheith comhlíonta má sheolann tú na hearraí roimh dheireadh na tréimhse ceithre lá dhéag. Íocfaidh tú na costais dhíreacha a bhaineann le loingsiú na n-earraí. I gcás earraí nach féidir, mar gheall ar a gcineál, a sheoladh tríd an bpost de ghnáth, is in EUR a íocfaidh an custaiméir na costais cur ar aghaidh sin. Ní bheidh siad faoi dhliteanas i leith aon chaillteanais ar luach na n-earraí ach amháin más rud é gur láimhseáil na n-earraí nach bhfuil riachtanach chun a riocht, a n-airíonna agus a bhfeidhm a scrúdú is cúis le caillteanas luacha den sórt sin.

Níl feidhm ag an gceart chun tarraingt siar maidir leis na conarthaí seo a leanas:

 • Conarthaí chun earraí a sholáthar nach bhfuil réamhdhéanta agus chun a monaraíochta a bhfuil rogha nó ceann scríbe aonair ag an tomhaltóir riachtanach nó atá sainoiriúnaithe go soiléir do riachtanais phearsanta an tomhaltóra. Baineann sé seo le gach táirge a thairgeann Artprinta.com
 • Foirm aistarraingthe samplach saor in aisce,

  (Más mian leat an conradh a chur ar ceal, líon isteach an fhoirm seo le do thoil agus seol ar ais chugainn í.)

  - Chun: Artprinta GmbH, Mitterstrassweg 23, 82064 Strasslach-Dingharting, An Ghearmáin, Ríomhphost: info@artprinta.com, Fón: +4915118360906

  – Cuirim/cuirimid (*) ar ceal leis seo an conradh a thug mise/muid (*) chun na nithe seo a leanas a cheannach
  earraí (*)/soláthar na seirbhíse seo a leanas (*)

  – Ordaithe ar (*)/faighte ar (*)

  – Ainm an tomhaltóra/na dtomhaltóirí

  – Seoladh an tomhaltóra/na dtomhaltóirí

  – Síniú an tomhaltóra/na dtomhaltóirí (má chuirtear in iúl é ar pháipéar amháin)

  - Dáta

  (*) Scrios de réir mar is infheidhme.

   

nótaí speisialta

Má mhaoiníonn tú an conradh seo le hiasacht agus má dhéanann tú é a chúlghairm níos déanaí, níl tú faoi cheangal ag an gconradh iasachta a thuilleadh, ar choinníoll gur aonad eacnamaíoch an dá chonradh. Glacfar leis seo go háirithe má táimid i d'iasachtóir freisin nó má bhaineann an t-iasachtóir úsáid as ár gcomhoibriú maidir le maoiniú. Má tá an iasacht faighte againn cheana féin nuair a thiocfaidh an chúlghairm i bhfeidhm, déanfaidh an t-iasachtóir ár gcearta agus ár n-oibleagáidí faoin gconradh maoinithe maidir leatsa maidir le hiarmhairtí dlíthiúla na cúlghairme nó deonú na hiasachta. Níl feidhm ag an gceann deireanach má bhaineann an conradh reatha le héadáil ionstraimí airgeadais (eg urrúis, malairte eachtraí nó díorthaigh).

Más mian leat oibleagáid chonarthach a sheachaint chomh fada agus is féidir, feidhmigh do cheart chun cúlghairm a dhéanamh agus freisin an conradh iasachta a chúlghairm má tá tú i dteideal ceart cúlghairme freisin.


Fógra cúlghairme cruthaíodh leis an Siopaí Iontaofa Cóipscríbhneoir dlíthiúil i gcomhar le Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.